วันจันทร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2556


เปิดสอบสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รวม 13 อัตรา (14-18 ม.ค.56)

    
ประกาศ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นิติกร,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,เจ้าพนักงานธุรการ,พนักงานบันทึกข้อมูล รวม 13 อัตรา (14-18 ม.ค.56)

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประกาศ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นิติกร,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,เจ้าพนักงานธุรการ,พนักงานบันทึกข้อมูล รวม 13 อัตรา (14-18 ม.ค.56)

ชื่อตำแหน่ง : นิติกร , เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน , นักวิชาการคอมพิวเตอร์ , เจ้าพนักงานธุรการ , พนักงานบันทึกข้อมูล
อัตราเงินเดือน : 14,020 , 15,020 , 11,160 และ 9,150  บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 13 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : 
- ปวช.
- ปวส.
- ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 
ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการ เศรษฐศาสตร์ สถิติ ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ ปวส. และ ปวช.

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2556


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี


ข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง (เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)
1. นิติกร
 2. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
 3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 4. เจ้าพนักงานธุรการ
 5. พนักงานบันทึกข้อมูล
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
สั่งซื้อแนวข้อสอบแจ้งที่อีเมล์ hpongsayathanawat@gmail.com ระบุหน่วยงานและตำแหน่งที่สอบ ราคา 399 บาท
ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 5492022200 ชื่อบัญชี หัสพงศ์ พงศยาธนาวัฒน์ 
ชำระเงินแล้วโทรแจ้ง 082-1068662 หรือ แจ้งทางอีเมล์อีกครั้งว่าโอนเงินแล้ว ระบุวันที่ เวลา ยอดเงินที่โอน
www.topthaitest.com

วันศุกร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2555

แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบบัญชี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ใหม่ล่าสุด

1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 ประกาศใช้วันใด
    ก.  14 มกราคม 2546    ข.    14 มกราคม 2547
    ค.  15 มกราคม 2547    ง.  16 มกราคม 2547
    ตอบ  ง.
2.  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 ใช้บังคับวันใด
    ก.  15 มกราคม 2546    ข.  15 มกราคม 2546
    ค.  1 มกราคม 2547    ง.  2 มกราคม 2547
    ตอบ  ค.
3. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 ใครเป็นผู้ลงนาม
    ก.  นายบรรหาร ศิลปอาชา    ข.  พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ
    ค.  พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร    ง.  พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์
    ตอบ  ค.
4. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 ใครเป็นผู้รักษาการตาม ระเบียบนี้
    ก.  นายกรัฐมนตรี    ข.  รองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย
    ค.  เลขาธิการ ก.พ.    ง.  เลขาธิการ ก.ค.ศ.
    ตอบ  ค.
5. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 มีกี่หมวด
    ก.  3    ข.  4
    ค.  5    ง.  6
    ตอบ  ง.
6. พนักงานราชการมีกี่ประเภท
    ก.  2    ข.  3
    ค.  4    ง.  6
    ตอบ  ก.
7. ข้อใด ไม่ใช่ ประเภทของพนักงานราชการ
    ก.  พนักงานราชการทั่วไป    ข.  พนักงานราชการเชี่ยวชาญ
    ค.  พนักงานราชการพิเศษ    ง.  พนักงานราชการประจำ
    ตอบ  ข.
8. ตำแหน่งของพนักงานราชการมีกี่กลุ่มงาน
    ก.  2    ข.  4
    ค.  5    ง.  6
    ตอบ  ง.
9. ข้อใด ไม่ใช่ กลุ่มงานของตำแหน่งพนักงานราชการ
    ก. กลุ่มงานชำนาญการ    ข.  กลุ่มงานเทคนิค
    ค.  กลุ่มงานทั่วไป    ง.  กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ
    ตอบ ก.
10. ข้อใด ไม่ใช่ คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าเป็นพนักงานราชการ
    ก. มีสัญชาติไทย    ข.  อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
    ค.  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย    ง.  ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำ
    ตอบ  ข.
11. การจ้างพนักงานราชการให้จ้างได้ตามข้อใด
    ก.  4 ปี    ข.  ไม่เกิน 4 ปี
    ค.  ไม่เกินคราวละ 4 ปี    ง.  ไม่เกินกว่าคราวละ 4 ปี
    ตอบ  ง.
12. การแต่งกายของพนักงานราชการเป็นไปตามข้อใด
    ก.  ตามระเบียบ ก.พ.    ข.  ตามระเบียบ คพก.
    ค.  สากลนิยม    ง.  ข้อกำหนดของกฎกระทรวง
    ตอบ  ค.
13. ให้ส่วนราชการรายงานผลการดำเนินงานของพนักงานราชการ ปัญหาอุปสรรคต่อคณะกรรมการภายในเดือนใด
    ก.  มีนาคม    ข.  พฤษภาคม
    ค.  มิถุนายน    ง.  ธันวาคม
    ตอบ  ง.
14. การละทิ้งหรือทอดทิ้งาชการเป็นเวลาเท่าไรถือเป็นความผิดวินัยร้ายแรงของพนักงานราชการ
    ก.  7 วัน    ข.  ติดต่อกัน 7 วัน
    ค.  15 วัน    ง.  15 วันติดต่อกันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
    ตอบ  ข.
15. พนักงานประเมินไม่ผ่านการปฏฺบัติงาน ถือว่าสิ้นสุดสัญญาและให้ส่วนราชการแจ้งให้ทราบตามข้อใด
    ก.  5 วัน    ข.  5 วันทำการ
    ค. ภายใน 7 วัน    ง.  ล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ
    ตอบ  ค.
16. ข้อใด คือความผิดวินัยสูงสุดของพนักงานราชการ
    ก.  ภาคทัณฑ์    ข.  ตัดเงินค่าตอบแทน
    ค.  ปลดออก    ง.  ไล่ออก
    ตอบ  ง.
17. คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการมีชื่อย่อว่าอย่างไร
    ก.  ค.พ.ร.    ข.  คพร.
    ค.  คพ.ร.    ง.  ค.พร.
    ตอบ  ข.
18. ใครเป็นประานคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
    ก.  นายกรัฐมนตรี    ข.  รองนายกรัฐมนตรี/รมต.ที่ได้รับมอบหมาย
    ค.  เลขาธิการ ก.พ.    ง.  เลขาธิการ ก.พ.ร.
    ตอบ  ข.
19. กรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการอยู่ในวาระคราวละกี่ปี
    ก.  1    ข.  2
    ค.  3    ง.  4
    ตอบ  ข.
20. ข้อใด กล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับพนักงานราชการ
    ก.  ลาป่วยได้ค่าตอบแทน ไม่เกิน 30 วัน    
    ข.  ลากิจได้ค่าตอบแทน ไม่เกิน 10 วัน
    ค.  ลาพักผ่อน ได้ค่าตอบแทน ไม่เกิน 10 วัน    
    ง.  ลาเพื่อรับราชการทหารได้ค่าตอบแทน ไม่เกิน 30 วัน
    ตอบ  ง.

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบบัญชี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 
-  ความรู้เกี่ยวกับการบัญชี
 แนวข้อสอบบัญชีเบื้องต้น
-  แนวข้อสอบการสอบบัญชี
-  แนวความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  
-  ข้อสอบ กฎหมาย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
-  เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท

สั่งซื้อแนวข้อสอบแจ้งที่อีเมล์ hpongsayathanawat@gmail.com 
ระบุหน่วยงานและตำแหน่งที่สอบ ราคา 399 บาท 
ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 5492022200 ชื่อบัญชี หัสพงศ์ พงศยาธนาวัฒน์ 
ชำระเงินแล้วโทรแจ้ง 082-1068662 หรือ แจ้งทางอีเมล์อีกครั้งว่าโอนเงินแล้ว 

ระบุวันที่ เวลา ยอดเงินที่โอน
www.topthaitest.com

แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น อปท.ใหม่ล่าสุด

1. ทุ่งมะขามหย่อง คือโครงการในพระราชดำริ เพื่อแก้ปัญหาในเรื่องใด
                   ก. ความยากจนของประชาชน                                ข. ความสามัคคี ของประชาชน
. ลดปัญหาน้ำท่วม และแก้ปัญหาความแห้งแล้ง        ง. ไม่มีข้อถูก
2. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น คนปัจจุบัน คือ
ก. นายวีระยุทธ เอี่ยมอำภา                 ค. นายขวัญชัย วงศ์นิติกร
ข. นายไพรัตน์ สกลพันธุ์                                   ง. นายนายสุรชัย ขันอาสา
3. เลขาธิการองค์การสหประชาชาติคนปัจจุบัน คือ
ก. นายโรเบริ์ต โซลิค                                                          ค. นายบัน คี มุน
ข. นายเบน เบอร์นานกี้                                                      ง. นายสุรเกียรติ เสถียรไทย
4. การเสด็จพระราชดำเนินทางน้ำ ของพระมหากษัตริย์ไทยเรียกว่าอะไร
ก. พยุหยาตราสถลมารค                                     ค. พยุหยาตราสาชลมารค
ข. พยุหยาตราชลมารค                                        ง. พยุหยาตราธารายมารค
5. เรือที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประทับเพื่อเปิดโครงการของกรมชลประทาน เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 2555 มีชื่อว่า
               ก. เรืออังสมา                                                                         ค. เรือหลวงจักรีนฤเบศร
ข. เรืออังสนา                                                                        ง. เรือสนานัง
6. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น มีอักษรย่อว่า
ก. อปท.                                  ค. กส.ท.
ข. สถ.                                                  ง. กปถ.
7. ประธานศาลรัฐธรรมนูญคนปัจจุบันคือคือ
ก. นายวสันต์ สร้อยพิสุทธิ์                                 ค. นายนรนิติ เศรษฐบุตร
ข. น.ต. ประสงค์ สุ่นศิริ                                                      ง. นายแก้วสรร อติโพธิ
8. ใครเป็นผู้เสนอ พรบ.ปรองดองแห่งชาติ จนทำให้รัฐสภามีปัญหาในปัจจุบัน
ก. นายปองพล อดิเรกสาร                  ค. นายบรรหาร ศิลปอาชา
ข. พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน                             ง. นายชาญชัย  ลิขิตจิตถะ
9. ตำแหน่งข้าราชการประจำสูงสุดของไทยคือ
ก. รัฐมนตรี                                                                           ค. ปลัดกระทรวง
ข. อธิบดี                                                                                ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด
10. บุคคลในตำแหน่งใด เป็น เจ้าหน้าที่งบประมาณ
ก. นายกองค์การบริหารส่วนตำบล                  ค. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
               ข. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน                 ง. เจ้าหน้าที่พัสดุ
ข้อใดคือวิสัยทัศน์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (
Vision)
ก. การยกระดับขีดความสามารถของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น                   
ค. ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นบริการให้คำปรึกษา
                ข. พัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง                           
ง. เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมให้ อปท. เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
11. เมืองหลวงใหม่ของพม่าล่าสุด คือ
ก. เนปิดอว์                                                                            ค. ย่างกุ้ง
                ข. มัณฑะเลย์                                                                        ง. เปียงมะนา
12. ข้อใด ไม่ใช่ หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น
ก. อำเภอ                                                                ค. เทศบาล
                ข. องค์การบริหารส่วนตำบล                            ง. องค์การบริหารส่วนจังหวัด
13. สำนักงานเลขาธิการอาเซียนตั้งอยู่ที่ประเทศใด
ก. ฟิลิปปินส์                                                                         ค. มาเลเซีย
                ข. อินโดนีเซีย                                                                      ง. ไทย
14. นายกรัฐมนตรีของอังกฤษคนปัจจุบัน คือ
ก. นายโทนี่ แบลร์                                                               ค. นายกอร์ดอน บราวน์
                ข. นายเดวิด  คาเมรอน                                                        ง. นางอังเกลา แมร์เคิล
15. การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน  2012 จัดขึ้นที่เมืองใด
ก. ฮานอย                                                                              ค. พัทยา
                ข. จาการ์ต้า                                                                           ง. พนมเปญ
16. ข้อใดไม่ใช่ส่วนบริหารราชการส่วนกลาง
ก. กรุงเทพมหานครฯ                                          ค. สำนักนายกรัฐมนตรี
                      ข. กระทรวง ทบวง                                                ง. กรม
17. ประเทศคณะมนตรีความมั่นคงถาวรแห่งสหประชาชาติ ประกอบด้วยประเทศใดบ้าง
ก. สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่น รัสเซีย ฝรั่งเศส
ข. สหรัฐอเมริกา แคนาดา บราซิล รัสเซีย ฝรั่งเศส
ค. สหรัฐอเมริกา จีน เกาหลีใต้ อังกฤษ รัสเซีย
ง. สหรัฐอเมริกา จีน อังกฤษ รัสเซีย ฝรั่งเศส
18. ประธานสภาผู้แทนราษฎรคนแรกของประเทศไทย คือ
ก. นายควง อภัยวงศ์                                                            ค. เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี
                ข. พระยามโนปกรณ์นิติธาดา                                           ง. พระยาพิพิธสุนทร
19. ประเทศใดที่ใช้ดัชนีชี้วัดความสุข
ก. เนปาล                                                                               ค. ศรีลังกา
                ข.ภูฏาน                                                                                 ง. บังกลาเทศ
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น อปท. ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- แนวข้อสอบความสามารถทางด้านเหตุผล

- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย- แนวข้อสอบ เหตุการณ์ การเมืองเศรษฐกิจและ สังคมในปัจจุบัน
- แนวข้อสอบด้านการใช้ทักษะการวิเคราะห์สถานการณ์และการแก้ไขปัญหา
ความรู้พื้นฐานในการปฎิบัติราชการ

แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ
แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง
(เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
สั่งซื้อแนวข้อสอบแจ้งที่อีเมล์ hpongsayathanawat@gmail.com 

ระบุหน่วยงานและตำแหน่งที่สอบ ราคา 399 บาท
ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 5492022200 ชื่อบัญชี หัสพงศ์ พงศยาธนาวัฒน์ 
ชำระเงินแล้วโทรแจ้ง 082-1068662 หรือ แจ้งทางอีเมล์อีกครั้งว่าโอนเงินแล้ว 

ระบุวันที่ เวลา ยอดเงินที่โอน
www.topthaitest.com